კითხვა 

ანბანი ანბანი ავტორი:
ანბანი (2) ანბანი (2) ავტორი:
ფონოლოგიური უნარები-დარაცვლა,ასოების იდენტიფიცირება ფონოლოგიური უნარები-დარაცვლა,ასოების იდენტიფიცირება ავტორი:
ასოები,სიტყვები,წინადადებები,აბზაცი. ასოები,სიტყვები,წინადადებები,აბზაცი. ავტორი: