სსსმ მოსწავლის დისტანციური სწავლების ხელშეწყობა 

ხანგრძლივობა 12 საათი. განკუთვნილია მოქმედი სპეციალური მასწავლებლებისათვის. მოიცავს შემდეგ თემებს: დისტანციური სწავლების ფორმები, დისტანციური სწავლების გეგმა,რეკომენდაეციები სინქრონული, ასინქრონული და ჰიბრიდული სწავლების დროს და სხვა.