სპეციალური განათლების პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი

შედგება 6 მოდულისაგან და მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

  • სწავლისა და განვითარების თეორიები;
  • მოსწავლის განვითარება და განვითარების დარღვევები;
  • მოსწავლის შეფასება;
  • ინდივიდუალური სასწავლო  გეგმა
  • ადაპტირებული გაკვეთილი
  • რთულიქცევის მართვა;

მიმართულებები მოიცავს შემდგ თემებს/საკითხებს: ინკლუზიური განათლების კონცეფცია და ძირითადი მიდგომები,სწავლების კონსტრუქტივისტულ ითეორიები , ბიჰევიორიზმი, სწავლის სოციალურ-კოგნიტური  თეორია,   გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია,  განვითარების ასაკობრივი თავისებურებები და განვითრების სფეროები. რთული ქცევის მიზნები/ ფუნქცია და მიზეზები, ქცევის განზომილებები/მახასიათებლები (სიხშირე, ხანგრძლივობა, ინტენსივობა, ლატენტობა) ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ძირითადი ცნებები და თეორიული საფუძვლების მიმოხილვა (ბიჰევიორიზმი),სასწავლო პროცესის ორგანიზება უნივერსალური სასწავლო დიზაინით, გაკვეთილის  გეგმა, გაკვეთილისშემადგენელი ფაზები;

2020 წელს -სპეციალური მასწავლებლი სპროფესიული განვითარების შესავალი კურსი წარმატებით გაიარა -437 სპეციალურ მამასწავლებელმა. 2021 წელს -მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესვალი კურსი დაწყებულია და მიმდინარეობს 30 ჯგუფთან და დასრულდება დეკემბერში.