პრაქტიკოსი სპეციალური მასწავლებლის ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში

ტრენინგის ხანგრძლივობა შეადგენს 16 საკონტაქტო საათს; განკუთვნილია ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მომუშავე სპეციალური მასწავლებლებისთვის . ფარავს შემდეგ თემებს: ინკლუზიური განათლების კონცეფცია და ძირითად იმიდგომები, უნივერსალური სასწავლო დიზაინი, სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი და ეთიკა დ ასხვა.