ინკლუზიური განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული უფროსი მასწავლებლებისათვის (20 საათიანი)

2020 წელს პანდემიის რეგუალიცებიდან გამომდინარე შეჩერებული იყო საგნის მასწავლებელთა გადამზადება. 2021 წელს გაირა 1200-მა საგნის უფროსმა მასწავლებელმა. მოიცავს შემდეგ თემებს: ინკლუზიური განათლების პრინციპები, ბავშვის განვითარების დარღვევები, მოსწავლის აკადემიური და კოგნიტური უნარების შეფასება, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სწავლების სტრატეგიები, ქცევის მართვა და სხვა.