,,ინკლუზიური განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული წამყვანი მასწავლებლისათვის“ 

2021 წელს გაიარა 400-მა საგნის წამყვანმა მასწავლებელმა. ხანგრძლივობა: 12 საათი. მოიცავს შემდეგ თემებს: ინკლუზიური განათლების პრინციპები, ინკლუზიური განათლების მარეგულირებელი დოკუმენტები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასება და სტატუსის მინიჭების პროცედურები საქართველოში, ბავშვის განვითარების დარღვევები და სხვა.