eng_კითხვა 

eng_ანბანი eng_ანბანი ავტორი:
eng_ანბანი (2) eng_ანბანი (2) ავტორი:
eng_ფონოლოგიური უნარები-დარაცვლა,ასოების იდენტიფიცირება eng_ფონოლოგიური უნარები-დარაცვლა,ასოების იდენტიფიცირება ავტორი:
eng_ასოები სიტყვ,სიტყვები,წინადადებები,აბზაცი. eng_ასოები სიტყვ,სიტყვები,წინადადებები,აბზაცი. ავტორი: